Nasze miasto

www.gdansk.pl

Obecnie gościmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Statystyki


Wizyt dzisiaj:2
Wizyt wczoraj:21
Wizyt w tym miesiącu:781
Wizyt całkowicie:63200
ZAMIERZENIA WYCH. - DYDAKTYCZNE

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE

REALIZOWANE W GRUPIE „ODKRYWCY”

W OKRESIE 05.05. – 09.05.2014r.

 

Cykl tematyczny:        Ekologiczny świat

 

ñ  kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych;

ñ  budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski o stan środowiska naturalnego;

ñ  uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników
i zmniejszania ich objętości;

ñ  poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów;

ñ  dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania;

ñ  budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin;

ñ  rozwijanie płynności i zwinności ruchów poprzez uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych z gimnastyki korekcyjnej;

ñ  usprawnianie czynności samoobsługowych poprzez samodzielne, sprawne przebieranie się w stroje gimnastyczne oraz porządkowanie swoich ubrań
i porządkowanie ich tak, by się nie zgubiły;

ñ  bezpieczne i świadome organizowanie sobie czasu wolnego przez dzieci podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym;

ñ  uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach EduMiniBadacz w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (6 maja 2014r.);

ñ  utrwalanie wiedzy (poprzez praktykę) o bezpiecznym poruszaniu się po drogach (kulturalny przemarsz w grupie, bezpieczeństwo na skrzyżowaniu).

                                                                                                          mgr Piotr Krochmal

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE

REALIZOWANE W GRUPIE „ODKRYWCY”

W OKRESIE 31.03–04.04.2014r.

 

Cykl tematyczny:        Na wsi, w domu, w zoo

ñ  wzbogacanie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących
o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją;

ñ  wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich;

ñ  zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi;

ñ  rozwijanie odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt;

ñ  doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria;

ñ  uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarczych;

ñ  kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

ñ  rozwijanie zainteresowań czytelniczych – wspólne z nauczycielem czytanie opowiadań, wierszy dotyczących przerabianej tematyki, m.in. T. M. Massalska
W gospodarstwie; T. Jankiewicz Na wiejskim podwórzu (bajka terapeutyczna);
M. Kapelusz Pech etc.

ñ  dalsze rozwijanie umiejętności ruchowych dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, rytmicznych, tańcach przy dziecięcych piosenkach.

                                                                                                          mgr Piotr Krochmal

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE

REALIZOWANE W GRUPIE „ODKRYWCY”

W OKRESIE 03.03.–07.03.2014r.

 

Cykle tematyczne:      Poznajemy prehistorię

ñ rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań dzieci prehistorią;

ñ stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa;

ñ stwarzanie sytuacji badawczych w celu poznania otaczającego nas świata;

ñ zapoznanie dzieci z kulturą regionu śląskiego, m. in. poprzez naukę ludowego tańca Grozik;

ñ rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci poprzez przybliżanie im związanej z tematem literatury, wiersz B. Sawickiego Dinozauryopowiadanie H. Zdzitowieckiej O czym szeptały iskierki, wiersz J. Tuwima Rycerz Krzykalski
i inne;

ñ rozwijanie zdolności muzycznych poprzez naukę tematycznych piosenek Piosenka o dinozaurze, Grozik oraz poprzez uczestnictwo w zabawach muzyczno-ruchowych;

ñ rozwijanie zdolności plastycznych poprzez nowe techniki – malowanie węglem kreślarskim;

ñ rozwijanie postaw kulturalnych dzieci poprzez uczestnictwo w przedstawieniu teatralnym Wyspa skarbów (4 marca 2014r.);

                                                                                              mgr Piotr Krochmal

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE

W OKRESIE 03.02.–14.02.2014r.

 

Cykle tematyczne:          Mierzymy czas

                                      Zdrowie jest najważniejsze

 

ñ poszerzanie poczucia świadomości następstwa dni i nocy, dni tygodnia, pór roku, miesięcy w roku;

ñ rozwijanie zainteresowań dzieci związanych z czasem i urządzeniami technicznymi;

ñ poszerzanie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określaniem czasu;

ñ doskonalenie umiejętności matematycznych: poznanie prostych sposobów pomiaru długości;

ñ doskonalenie umiejętności mierzenia przy pomocy prostych sposobów pomiaru;

ñ dostrzeganie różnic zachodzących w poszczególnych porach roku;

ñ dostarczanie dzieciom wiadomości o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu;

ñ kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków żywieniowych;

ñ wdrażanie do systematycznego dbania o higienę ciała jamy ustnej;

ñ rozwijanie zainteresowań czytelniczych – wspólne z nauczycielem czytanie książek
o przerabianej tematyce, np. M. Strzałkowska Dzień i noc, M. Kownacka Kukuryku na ręczniku;

ñ dalsze rozwijanie umiejętności ruchowych dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, tańcach przy dziecięcych piosenkach;

 

                                                                                                          mgr Piotr Krochmal

 

ZADANIA KSZTAŁCĄCO-WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W GRUPIE „ODKRYWCY” W OKRESIE 7 – 17 I 2014r.

 

Cykle tematyczne: Zgoda wszystkim potrzebna
Zawsze pamiętam o babci i dziadku

 

• uświadomienie dzieciom najczęstszych przyczyn i sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów;
• doskonalenie umiejętności szukania racjonalnych rozwiązań konfliktów w relacjach społecznych;
• budowanie prawidłowych relacji i dążenie do przestrzegania zasad zachowania w grupie rówieśniczej;
• rozwijanie empatii i hamowanie reakcji agresywnych;
• wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny;
• rozbudzanie empatii i uczenie właściwego reagowania na emocje i potrzeby innych;
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – budowanie dialogu, rozmowy;
• kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych;
• rozwijanie zainteresowania i praktykowania elementów kultury – aktywny udział dzieci i nauczycieli w Przedszkolnym Balu Karnawałowym (15 stycznia 2014);
• rozwijanie umiejętności odgrywania ról w zabawach parateatralnych (posługiwanie się mogą, mimiką, gestem, ruchem) – ćwiczenia dramowe, aktywny udział wszystkich dzieci w przedstawieniu dla Babci i Dziadka;
• rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na zadany temat (budowanie pełnych zdań, wypowiedzi);
• dalsze rozwijanie umiejętności potrzebnych do nauki pisania, czytania;
• wspomaganie dzieci w rozwijaniu umiejętności matematycznych;
• dalsze rozwijanie umiejętności świadomego organizowania swobodnego czasu na placu
przedszkolnym z zachowaniem przez dzieci zasad bezpieczeństwa;
• dalsze rozwijanie czynności samoobsługowych (np. ubieranie odzieży wierzchniej w tym elementów zimowych: czapki, szaliki), nawyków higienicznych (codzienne, dwukrotne szczotkowanie zębów) i kulturalnych (np. zachowanie przy stole przy posiłku).
mgr Piotr Krochmal